Středočeský kraj – Program na obnovu památek

  • od

Předpoklad výzvy – prosinec 2022 ן Aktuálně neotevřena ן   

Program Středočeského kraje na obnovu památek je rozdělen na dva Tématické okruhy:

a) Obnova kulturních památek, která zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita akce/projektu, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování památkové hodnoty. A dále na:

  • zpracování stavebně historického průzkumu včetně digitální podoby, dendrochronologického průzkumu, stratigrafie, digitálního zaměření kulturních památek,

  • Zpracování záměru na restaurování kulturní památky s podmínkou zahájení vlastních restaurátorských prací max. do 5 let od jeho vyhotovení,
  • Zpracování průzkumu biotického napadení, restaurátorského průzkumu s podmínkou zahájených prací na projektu celkové obnovy kulturní památky.
 
Projekt musí být ukončen do jednoho roku od podpisu smlouvy. Minimální výše dotace je 10.000 Kč, maximální výše dotace je 500.000 Kč. Minimální výše spoluúčasti žadatele je 40%.
 

b) Obnova památek určených ke společenskému využití, která zahrnuje akce/projekty obnovy nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině (sochy, smírčí kříže, boží muka atp.), které splňují alespoň některé z následujících kritérií: využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím a budoucím  využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce/projektu, způsob užívání památky v posledních třech letech.

Projekt musí být ukončen do 31. 12. 2023. Minimální výše dotace je 500.000 Kč, maximální výše dotace je 4.000.000 Kč. Minimální výše spoluúčasti žadatele je 20%.

Výzva je obvykle vyhlašována v prosinci předcházejího roku (pro rok 2022 byla výzva otevřena v termínu 9.12.2021-3.1.2022).

Žadatelem může být pouze vlastník památky. Žadatel může dle tohoto Programu podat pouze jednu žádost v rámci jednoho Tematického okruhu.

Pro více informací nás kontaktujte.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz