Středočeský kraj – Program na obnovu památek

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 – leden 2024 

Program Středočeského kraje na obnovu památek je rozdělen na dva Tématické okruhy:

a) Obnova kulturních památek,
která zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita akce/projektu, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování památkové hodnoty. 

A dále na:

  • zpracování stavebně historického průzkumu včetně digitální podoby, dendrochronologického průzkumu, stratigrafie, digitálního zaměření kulturních památek,

  • Zpracování záměru na restaurování kulturní památky s podmínkou zahájení vlastních restaurátorských prací max. do 5 let od jeho vyhotovení,
  • Zpracování průzkumu biotického napadení, restaurátorského průzkumu s podmínkou zahájených prací na projektu celkové obnovy kulturní památky.
 
Základní podmínky:
Projekt musí být ukončen do jednoho roku od podpisu smlouvy. 
Minimální výše dotace je 10.000 Kč, maximální výše dotace je 300.000 Kč. 
Minimální výše spoluúčasti žadatele je 40%.
Žadatel může podat pouze jednu žádost.
 

b) Obnova památek určených ke společenskému využití,
která zahrnuje akce/projekty obnovy nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině (sochy, smírčí kříže, boží muka atp.), které splňují alespoň některé z následujících kritérií: využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím a budoucím  využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce/projektu, způsob užívání památky v posledních třech letech.

Základní podmínky:

Projekt musí být ukončen do 31. 12. následujícího roku  
Minimální výše dotace je 500.000 Kč, maximální výše dotace je 4.000.000 Kč.
Minimální výše spoluúčasti žadatele je 20%.
Žadatelem může být pouze vlastník památky.
Žadatel může podat pouze jednu žádost.
Datum výzvy obvykle leden daného roku (pro rok 2023: 4.1.-23.1.2023)

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz