Plzeňský kraj – Program stabilizace a obnovy venkova

  • od

Výzva ▪ Aktuálně neotevřena ▪ Předpoklad leden/únor 2023

Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru:

a) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
b) Sakrální stavby, hřbitovy
–  kostel, kaple
–  hřbitov, hřbitovní zeď
–  drobné sakrální stavby (křížky, sochy, boží muka)
c) Místní komunikace
d) Oprava povrchu cyklostezky – pouze neinvestiční akce
e) Projekty v oblasti vodního hospodářství
f) Technická infrastruktura
g) Veřejná prostranství
h) Ekologické projekty

Oprávněným žadatelem je:
a) obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) – stav k 1. 1. 2021,
b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce
do 500 obyvatel.

Základní podmínky:
Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.
Na akci podpořenou z PSOV PK 2021 nelze čerpat dotaci z jiných finančních zdrojů.

Dotace se poskytuje max. do výše 70 % celkových nákladů akce.

Dotace se poskytuje:
A. pro obce do 1000 obyvatel včetně: ve výši 100 – 500 tis. Kč
B. pro obce nad 1000 obyvatel: ve výši 100 – 300 tis. Kč

Výzva je obvykle otevřena od poloviny lednad do poloviny února daného roku.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

 

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz