Jihočeský kraj – Krajský investiční fond

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 – leden/únor 2024 ▪

Cílem Krajského investičního fondu je pomoci obcím a městům při financování jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. Jako příklad akce, na jejíž financování je fond zřízen, lze uvést výstavbu nové mateřské školy s financováním třetinových podílů ze strany obce, státu a kraje.

Vyloučeno je financování akcí, které svým předmětem spadají pod některý z již vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje.

O dotaci se mohou ucházet obce a města Jihočeského kraje na spolufinancování připravených investičních projektů na svém území. Z fondu lze přitom obci nebo městu poskytnout investiční dotaci na plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 % celkových nákladů investiční akce, maximálně však do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje. Naopak vítáno je spolufinancování ze státního rozpočtu či z prostředků evropských fondů. Nově je preferováno efektivní užití dotace v daném rozpočtovém roce, což předpokládá a vyžaduje jednoznačnou připravenost jejich samotné realizační fáze.

Pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace budou podle aktualizovaného Statutu fondu posuzována zejména tato kritéria:

– perspektiva dalšího rozvoje obce/města,
– 
počet potencionálních uživatelů mezi obyvateli,
– 
podpora rozvoje obce/města z jiných finančních zdrojů (např. z prostředků EU nebo z dotací státního rozpočtu či od jiných subjektů),
– 
výše spolufinancování ze zdrojů obce/města,
– 
čerpání dotace v daném rozpočtovém roce,
– 
umístnění obce v hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje.

Výzva je obvykle otevřena v polovině ledna do poloviny února daného roku.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.