MKCR – Program záchrany architektonického dědictví

  • od

Výzva pro rok 2024 uzavřena ן Předpoklad výzvy a podání žádosti pro 2025 – do 30.9.2024 ן 

Rok 2024

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

V souladu s pravidly vlastník kulturní památky žádost doručí Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2023 (při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu). Neúplně vypracovaná žádost, jakož i žádost postrádající stanovené doklady a projekt záchrany kulturní památky, může být vyřazena z posuzování.

O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován Ministerstvem kultury v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu pro rok 2024 a po projednání v Komisi Ministerstva kultury pro Program v průběhu I. čtvrtletí 2024.

Podrobnější informace

Předkládá se na předepsaném formuláři „Žádost o zařazení akce obnovy nemovité (národní) kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví“.

Nutnou podmínkou je doporučení Krajského úřadu – památkové péče a vydané Závazné stanovisko NPÚ.

Samostatnou přílohou žádosti je „Projekt záchrany“. Projektem záchrany v Programu záchrany architektonického dědictví není myšlena stavební projektová dokumentace. Projekt záchrany je souborem informací o kulturní památce, plánované obnově, připravenosti akce, době realizace a finančním zajištění, budoucí správě a využití památky.

Doporučené finanční spolupodíly:

1) obce, města, kraje – ideální spolupodíl na obnově kulturní památky min. 30%
2) FO, PO – ideální spolupodíl na obnově kulturní památky min. 50%
3) církev – ideální spolupodíl na obnově kulturní památky min. 10%

Podíl dotace by neměl přesáhnout 90% celkových nákladů projektu v daném roce.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz