Program záchrany architektonického dědictví MKCR

  • od

Ministerstvo kultury vyhlásilo Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2022

V souladu s pravidly vlastník kulturní památky žádost doručí Ministerstva kultury nejpozději do 30. září 2021 (při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu). Neúplně vypracovaná žádost, jakož i žádost postrádající stanovené doklady a projekt záchrany kulturní památky, může být vyřazena z posuzování.

O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován Ministerstvem kultury v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu pro rok 2022 a po projednání v Komisi Ministerstva kultury pro Programv průběhu I. čtvrtletí 2022.

Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

Podrobnější informace

Předkládá se na předepsaném formuláři „Žádost o zařazení akce obnovy nemovité (národní) kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2022“.

Nutnou podmínkou je doporučení Krajského úřadu – památkové péče.

Samostatnou přílohou žádosti je „Projekt záchrany“. Projektem záchrany v Programu záchrany architektonického dědictví není myšlena stavební projektová dokumentace.  Projekt záchrany je souborem informací o kulturní památce, plánované obnově, připravenosti akce, době realizace a finančním zajištění, budoucí správě a využití památky.

Doporučené finanční spolupodíly:

  • obce, města, kraje   ideální spolupodíl na obnově kulturní památky min. 30%
  • FO, PO – ideální spolupodíl na obnově kulturní památky min. 50%
  • církev – ideální spolupodíl na obnově kulturní památky min. 10%


Podíl dotace by neměl přesáhnout 90% celkových nákladů projektu v daném roce.