Kraj Vysočina – Památky

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 – leden/únor 2024 ▪

Program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

Podprogram A: Obnova památek
Podprogram B: Předprojektová dokumentace

Základní podmínky:
Nutný příspěvek obce, na jejímž katastrálním území se památka nachází, ve výši 10% celkových nákladů.
Žadatel může podat pouze jednu žádost na obnovu jedné kulturní památky.
Minimální výše dotace u Podprogramu A je 10.000 Kč, maximální výše dotace je 350.000 Kč. 
Minimální výše dotace u Podprogramu B je 10.000 Kč, maximální výše dotace je 40.000 Kč. 
Projekt může být zahájen od 1. 1. daného roku a ukončen bude nejpozději do 15. 11. daného roku. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Minimální podíl příjemce dotace:

Podprogram A
– obce 50 % celkových nákladů projektu
– ostatní vlastníci 60 % celkových nákladů projektu (50 % vlastník + 10 % spoluúčast obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází). Bez finanční spoluúčasti obce není možné dotaci poskytnout.

Podprogram B
– 40 % celkových nákladů projektu

Výzva Programu je obvykle otevřena na přelomu ledna/února daného roku. 

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz